News Information

2015-02-12

Haskoll wish you a rewarded year of goat!

Main cities with Haskoll China’s projects in year 2014: 

Shanghai, Beijing, Tianjin, Guangzhou, Hangzhou, Sanya, Zhengzhou, Guilin, Qingdao, Harbin, Taiyuan, Longyan, Jingzhou, Lhasa, Dali, Shengsi Islands, etc.,